ดาว์นโหลดใบสมัคร "แรลลี่เหยียบเมฆา..ท้าลมหนาว" ได้ลิงค์นี้....

รายละเอียดการจัดการแข่งขันแรลลี่ “ เหยียบเมฆา ท้าลมหนาว 2554 ” 
ชื่อกิจกรรม
การแข่งขันแรลลี่ “เหยียบเมฆา ท้าลมหนาว 2554 ”
วันที่แข่งขัน วันเสาร์ที่ 14 - วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2555
เส้นทาง ชัยภูมิ-เขื่อนจุฬาภรณ์
สถานที่พัก บ้านพักเขื่อนจุฬาภรณ์

วัตถุประสงค์
เพื่อการ เสริมสร้างความรักความเข้าใจในครอบครัว ให้ครอบครัวได้ร่วมทำกิจกรรม และทำให้ชุมชนเกิดความรักความสามัคคีขึ้น
เพื่อส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวให้สามารถเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งที่ ใกล้เคียงกันเพื่อประหยัดระยะเวลาในการเดินทาง
และเพื่อให้คุ้มกับการเดินทางเข้ามา ท่องเที่ยวในคราวเดียวกัน
เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิให้มีความต่อเนื่องตลอด จนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ
์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ไปทั่วประเทศ
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการขับขี่รถยนต์อย่างถูกต้อง การเคารพกฎ จราจร มีมารยาทและน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน
เพื่อจัดซื้อเสื้อสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯให้เป็นไปในทางเดียวกันและสะดวกในการควบคุม
เป้าหมาย จำนวนรถที่เข้าแข่งขัน 50 คัน จำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขัน 200 คน

 การรับสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
กรอกใบสมัครตัวบรรจงให้ครบถ้วนและส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงิน ( Pay In )มายังหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ FAX 0-4481-7770 ภายในวันที่ 12 มกราคม 2555
การชำระเงิน ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีชื่อ กิจกรรมหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 307-0-11771-6 ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยภูมิ
ผู้จัดการแข่งขัน ขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินค่าสมัคร หากท่านสมัครแล้วไม่มาแข่งขัน  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ โทร.0-4481-1511, 08-6460-4967 FAX.0-4481-7770  

ประเภทถ้วยรางวัล

ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 มอบโดย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ (น.พ. สุรวิทย์ คนสมบูรณ์)

ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 มอบโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ (นายชนะ นพสุวรรณ)

ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 มอบโดย สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, กรรมการหอการค้าไทย (นาย นิมิตร สัมพันธารักษ์)

ถ้วยรางวัลใจสู้ มอบโดย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ (นาย สันติ นิลหมื่นไวย์)

ถ้วยรางวัลครอบครัวหรรษา มอบโดย ประธานกรรมการหอการค้าไทย (นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล)

ถ้วยรางวัลบู้บี้ มอบโดย ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย (นาย สมชัย ไกรครุฑรี)

ถ้วยรางวัลขวัญใจแรลลี่ มอบโดย ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ (นายวรวุฒิ ฉวีชัย)

ถ้วยรางวัลสติ๊กเกอร์สวย มอบโดย หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ (นายประยูร วิไล)

========================================================

ศึกษาสถานที่จัดงาน - เส้นทางท่องเที่ยว ก่อนเดินทาง....

เขื่อนจุฬาภรณ์ (ต้นกำเนิดลำน้ำพรม)หรืออีกนัย "เขื่อนน้ำพรม" จนได้รับคำกล่าวขานว่า "ล่องแพ แลน้ำพรม ชมภูิคิ้ง"
ตั่งอยู่ ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร สร้างปิดกั้นลำน้ำพรม บนเทือกเขาขุนพาย ลักษณะเขื่อนเป็นเขื่อนหินทิ้ง แกนกลางเป็นดินเหนียว
ตัวสันเขื่อนยาว 700 เมตร ความสูง จากรากฐาน 70 เมตร สันเขื่อนกว้าง 8 เมตร เก็บกักน้ำได้ประมาณ 188 ล้านลูกบาศก์เมตร....
น้ำในเขื่อนต้นน้ำไหลมาจากเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูเขียว และอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว กั้นพรมแดนระหว่างจ.ชัยภูมิ กับ จ.เพชรบูรณ์

โดยใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า และยังอำนวยประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม
ในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนยังเป็นแหล่งเพาะพันธ์ปลาน้ำจืดอีกแห่งหนึ่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รวมทั้งบริเวณเขื่อนมีทิวทัศน์ที่งดงาม อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ภายในบริเวณเขื่อนมีบ้านพัก ร้านอาหาร เรื่อสำหรับให้ล่องชมทิวทัศน์
มีจุดชมวิวเหนือเขื่อน เรียกว่า "ศาลาหลุบควน" เป็นศูนย์ทดลองพืชเมืองหนาว และมีพระตำหนักหอดูดาวไว้รับรองนักท่องเที่ยว
ทั้งยังมีสนามกอล์ฟ 9 หลุม 36 พาร์ อยู่บริเวณเขื่อนฯ
จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่น่าสนใจของจังหวัดชัยภูมิ

อ.คอนสารนอกจากมีเขื่อนจุฬาภรณ์ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ อีกหลายแห่งที่น่าสนใจ....
อาทิ : เช่น เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูเขียว บนพื้นที่ประมาณ 1,560 ตร.กม. เป็นเทือกเขาหินทราย มีหน้าผาสูงอยู่โดยทั่้วไป
สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งกำเนิดของล้ำน้ำพรม ลำสะพุง ลำน้ำชี และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ามากมาย รวมทั้งนกที่มีไม่น้อยกว่า 350 ชนิด

ทุ่งกะมัง
: เป็นที่ราบกว้างใหญ่ซึ่งประกอบด้วยทุ่งห้า เรียกว่า "ห้าสะบัด" กว้่างขวางเขียวขจีล้อมรอบด้วยภูเขา
บนพื้นที่กว่า 1 ล้านไร่ ครอบคลุมพื้นที่อ.คอนสาร อ.ภูเขียว และอ.เกษตรสมบูรณ์
เป็นโครงการในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่า และนำสัตว์ป่า คืนถิ่น
มากมายด้วย เก้ง กวาง กระจง และนกนานาชนิดชุกชุม
บนยอดเนินเขากะมัง มีพระตำหนักที่ประทับเหนืออ่างเก็บน้ำ

ภูคิ้ง : เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอีกจุดหนึ่ง ที่น่าสนใจของจังหวัดชัยภูมิ เส้นทางเดินทางค่อยข้างจะวิบากพอสมควร
จนมีผู้ให้ฉายาว่า " เจ็ด ภูกระดึง ไม่เท่า หนึ่งภูคิ้ง"
เด่นดังสุดขีดช่วงต้นปีที่ผ่านมาจากรายการ "เนวิเกเตอร์" โดยพิธีกร คุณติ๊กเจษฏาภรณ์ ผลดี

=====================================================================================

กำหนดการแข่งขันแรลลี่ “ เหยียบเมฆา ท้าลมหนาว 2554”

วันที่ 14 -15 มกราคม 2555

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555

เวลา 06.30 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร สติ๊กเกอร์ เสื้อ พร้อมของที่ระลึกเข้าร่วมอบรมกฎกติกา

ฟังบรรยายสรุปเส้นทางการแข่งขัน ณ โรงยิมสิริวัณวรี สนามกีฬากลาง จังหวัดชัยภูมิ

เวลา 0 7 .3 0 น. เริ่มเปิดการอบรม บรรยายสรุปกฎ กติกา แนะนำคณะกรรมการจัดการ แข่งขัน

เวลา 08.45 น. เสร็จการอบรมให้เวลาติดสติ๊กเกอร์ และเตรียมความพร้อม

เวลา 09.00 น. รถที่เข้าแข่งขันทุกคันพร้อมกัน ณ จุดสตาร์ทหน้าโรงยิมสิริวัณวรี จังหวัด ชัยภูมิ

เวลา 09.20 น. ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

เวลา 09.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถที่เข้าร่วม แข่งขันฯ

เวลา 12.30 น. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านพักรับประธานอาหารกลาง ล่องแพแลภูคิ้ง ณ อำเภอเกษตรสมบูรณ์

เวลา 16.00 น. รถทุกคันที่เข้าร่วมการแข่งขันสิ้นสุดการแข่งขัน ณ จุด Finish เขื่อนจุฬา ภรณ์

เวลา 18.00 น. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านร่วมรับประทานอาหารค่ำในบรรยากาศคาวบอยไนท์ อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารเลิศรส และดนตรีให้ความบันเทิงตลอดงาน

เวลา 20.00 น. ประกาศผลการแข่งขัน และพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันและการประกวด ขวัญใจแรลลี่ ประจำปี 255 4 พร้อมเล่นเกมส์และการแสดงต่างๆ

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2555

เวลา 07.00 น. ร่วมรับประทานอาหารเช้า น้ำชา กาแฟ ที่สโมสรของเขื่อนจุฬาภรณ์

เวลา 09.00 น. ผู้เข้าร่วมแข่งขันชมบรรยากาศความงามรอบเขื่อนจุฬาภรณ์/ทุ่งกระมัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว หรือออกรอบไดร์ฟกอล์ฟที่สนามของเขื่อนจุฬาภรณ์

ก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนา แวะซื้อของฝากและของที่ระลึกตามอัธยาศัย

====================================================================

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 086-460-4967 น้องแป๋ว ผู้จัดการหอฯสาวสวยรวยเสน่ห์ (จุ๊ จุ๊ ปลอดแฟน5555)

 

กลับหน้าแรกเวปฯหอการค้าจังหวัดชัยภูม

 

count web page traffic

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต คือภารกิจหอการค้า

หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ : THE CHAIYAPHUM CHAMBER OF COMMERCE
310/90 Nonthanakorn Road, Muang Chaiyaphum 36000
310/90 ถนนนนทนาคร อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
0-4481-1511 / 089-717-1007 Fax : 0-4481-7770
ภาพ-ข่าว-ติดต่อผู้ดูแลเวปไซต์ : ภูดิศ 089-123-3223