ประกาศจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล "พญาแล อวอร์ด"
ประจำปี 2556 จังหวัดชัยภูมิ

*************************************************

ตามคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 3632/2555 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2555 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบ
ผู้ทำคุณประโยชน์แก่จังหวัดชัยภูมิอย่างสูงยิ่ง และมีผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่สรรเสริญของประชาชนทุกองค์กรอย่างกว้างขวาง
สมควรได้รับรางวัล "พญาแล อวอร์ด" ประจำปี 2556 เพื่อประกาศยกย่อง เชิดชูเกียรติ
ในวันประกอบพิธีเปิดงานประจำปีเจ้าพ่อพญาแล และงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2556 นั้น

เพื่อให้เกียรติคุณของบุคคลผู้ซึ่งประกอบสัมมาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความพากเพียรในการปฏิบัติภารกิจของตน
จนสามารถเป็นบุคคลตัวอย่างที่ทรงคุณค่าในการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณฑรรมของพระพุทธศาสนา และมีความจงรักภักดี
ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งเสียสละอุทิศตนเพื่อยังประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
จังหวัดชัยภูมิพิจารณาแล้ว เห็นสมควรยกย่องให้ นายจักรินทร์ วงศ์เบญจรัตน์ ประธานมูลนิธิสว่างคุณธรรมจังหวัดชัยภูมิ
เป็นผู้ทรงเกียรติได้รับรางวัล "พญาแล อวอร์ด" ประจำปี 2556 ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ. วันที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ. 2556

นายพรศักดิ์ เจียรณัย
ผู้ว่าราชการจัึงหวัดชัยภูมิ


ประวัติและผลงาน
นายจักรินทร์ วงศ์เบญจรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2483 ปัจจุบันอายุ 73 ปี เกิดที่อ.โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
สมรสกับ นางหฤทัย วงศ์เบญจรัตน์ มีบุตร - ธิดา รวม 5 คน ภูมิลำเนาปัจจุบัน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ
จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ก่อตั้งบริษัทนครชัยแอร์ จำกัดดำเนินธุรกิจเดินรถโดยสาร (รถทัวร์) จำนวน 14 สาย มีรถโดยสารประมาณ 300 คัน
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานก่อตั้งบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
ประธานมูลนิธิสว่างคุณธรรมจังหวัดชัยภูมิ สมัยที่ 9,10,11,12,13 และ 14 ถึงปัจจุบัน
ปีพศ. 2529 ได้รับคัดเลือกให้เป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ
ปีพศ. 2553 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
ปีพศ. 2553 ได้รับพระราชทานเครื่องารชอิสริยาภรณ์ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์
ปีพศ. 2554 ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฐีมัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี่ราชมงคลอีสาน
ปีพศ. 2556 ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ "พญาแล อวอร์ด" 190 ปีผู้ภักดีต่อแผ่นดิน คนแรกของจังหวัดชัยภูมิ

ตำแหน่งทางสังคม
ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จังหวัดชัยภูมิ
ประธานมูลนิธิสว่างคุณธรรม ผู้ก่อตั้งศูนย์วิทยุสื่อสาร พร้อมศูนย์กู้ภัยสว่างคุณธรรม จังหวัดชัยภูมิ
อุปนายกสมาคมพุทธมามกสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทย (เม่งเลี้ยง)
ประธานชมรมหน่วยกู้ภัยในเครือเม้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อุปนายกสมาคมตระกูลโค้วแห่งประเทศไทย

ผลงานที่ช่วยเหลือสังคม
นายจักรินทร์ วงศ์เบญจรัตน์ ได้ร่วมสนับสนุนงานทั้งภาครัฐ และเอกชน พร้อมได้บริจาคเงินสร้างถาวรวัตถุ อาคารสถานที่ต่าง ๆ
ตั้งแต่ปีพศ. 2536 จนถึงปี 2556 รวบรวมอีกกว่า 100 ล้านบาท กับสาธารณะกุศลต่าง ๆ อีกเป็นจำนวนมาก

190 ปี ผู้ภักดี ต่อแผ่นดิน
แม้ชีพสิ้น วิญญาณท่าน นั้นยังอยู่
เป็นแบบอย่าง ลูกหลานเรา เฝ้าเชิดชู
เราได้อยู่ สุขเกษม เปรมปรีดา
ท่านผู้ว่า พรศักดิ์ เจียรณัย
ได้ตั้งใจ มอบรางวัล อันสูงค่า
แก่บุคคล ทำประโยชน์ เพื่อมวลประชา
ตามแนวทาง ท่านผู้กล้า พญาแล...
(ประพันธ์โดย : อ.ผดุงศักดิ์ แสงเพชร ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนะธรรม อบจ.จ.ชัยภูมิ)

 

 • คุณสมบัติของผู้สมควรได้รับรางวัล ผู้ภักดีต่อแผ่นดินจ.ชัยภูมิ กับโล่และรางวัลเกียรติยศ "พญาแล อวอร์ด"

  1. เป็นผู้ที่ประกอบคุณงามความดียิ่งแก่จังหวัดชัยภูมิ
  2. เป็นผู้ที่ประกอบสัมมาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความพากเพียร ในการทำงาน
  จนสามารถเป็นบุคคลตัวอย่างที่ทรงคุณค่า แก่จังหวัดชัยภูมิ
  3. เป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตน การปฏิบัติตามคุณธรรม ของศาสนา
  และการมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สร้างครอบครรัวที่อบอุ่น ไม่มั่วสุมอบายมุข
  4. เป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะ มีภาวะผู้นำ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
  5. เป็นบุคคลที่เป็นที่ยอมรับของจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งสมควรได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ
  6. เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่ปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตปกติ เป็นที่ยอมรับของสังคม
  7. ไม่จำกัดเพศ และอายุ
กลับหน้าแรก หอการค้าจังหวัดชัยภูม

 

count web page traffic

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต คือภารกิจหอการค้า

หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ : THE CHAIYAPHUM CHAMBER OF COMMERCE
310/90 Nonthanakorn Road, Muang Chaiyaphum 36000
310/90 ถนนนนทนาคร อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

0-4481-1511 / 086-460-4967 Fax : 0-4481-7770
ที่ปรึกษา : นายวรวุฒิ ฉวีชัย (ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ)
ข้อมูล : นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี (เลขาธิการหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ) และคณะกรรมการบริหารวาระปี 56-57
ภาพ-ข่าว-ติดต่อผู้ดูแลเวปไซต์ :
ภูดิศ ศิริภาณุภัค 08-7868-3223 รองเลขาฯ สายงานท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

Copyright@2011chaiyaphumchamber all right reserved.