เป็นสมาชิกหอการค้าท่านจะได้อะไร

ความสำคัญของหอการค้า

        หอการค้าเป็นองค์กรเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการค้าอุตสาหกรรม  เกษตรกรรม  หรือ  เศรษฐกิจ  อันมิใช่เป็นการแสวงหาผลกำไร  หรือรายได้แบ่งปันกัน

  โดยหอการค้าสามารถอำนวยการประโยชน์แก่สมาชิก  และประเทศชาติได้อย่างดี  เพราะหอการค้ามีสมาชิกที่ประกอบวิสาหกิจจากทุกสาขาอาชีพ 

ทำให้สามารถรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงหรือปัญหา อุปสรรคและหาข้อยุติในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถอำนวยประโยชน์แก่สมาชิกทั้งทางตรงและทางอ้อมดังต่อไปนี้

1. ช่วยเสริมสร้างให้สมาชิกมีหูตาที่กว้างไกล  รอบรู้ความเคลื่อนไหวของภาวะเศรษฐกิจการตลาด  การค้า  และข่าวสารในวงการธุรกิจ
2. สมาชิกจะได้รับความสะดวก  ในการเดินทางไปติดต่อธุรกิจกับองค์กรธุรกิจอื่น
3. สมาชิกจะได้รับความเชื่อถือจากนักธุรกิจและบุคคลทั่วไป
4. หอการค้าจะเป็นปากเสียงแทนเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับสมาชิก
5. สมาชิกจะมีหอการค้าเป็นที่พึ่งได้ในด้านต่าง ๆ  เช่น
        -  การติดต่อกับหน่วยงานราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎระเบียบ    ข้อบังคับ  หรือคำสั่ง  (ของทางด้าน ราชการ)  ที่สมาชิกไม่ทราบ
        -  การให้คำปรึกษาหรือให้คำแนะนำแก่สมาชิกอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในด้านต่าง ๆ
        -  การให้ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ที่ทันสมัยแก่สมาชิก
6. สมาชิกอาจจะไม่ได้รับประโยชน์ที่เป็นตัวเงินโดยตรง  แต่จะได้รับประโยชน์จากส่วนรวมที่ย้อนกลับมาสู่  สมาชิก
7. สามารถแก้ปัญหา  สร้างความเป็นปึกแผ่น  รวมถึงพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้แก่ท้องถิ่น
8. สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจของท้องถิ่น  ของจังหวัด  และประเทศชาติ
9. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ  และการประสานความสามัคคีระหว่างพ่อค้า  นักธุรกิจในท้องถิ่น

สมัครสมาชิกหอการค้าฯ วันนี้ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้

1. ได้รับการบันทึกชื่อในทำเนียบสมาชิกหอการค้าในหนังสือรายงานประจำปี
2. ได้รับการช่วยเหลือ  และให้คำปรึกษา  แนะนำด้านการค้าการลงทุน
3. ได้รับการช่วยเหลือ  และแก้ปัญหาเมื่อประสบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจอันเกี่ยวกับ  ระเบียบ    หรือนโยบายทางด้านราชการที่ส่งผลกระทบต่อส่วนรวม
4. สมาชิกหอการค้าฯ  มีโอกาสเข้าร่วมประชุมพบปะหารือกับนักธุรกิจ  หรือคณะผู้แทนทางการค้าจากต่างประเทศที่มาเยือนเพื่อหารือและเจรจาด้านการค้า  การลงทุน
5. ได้รับการเข้าร่วมกิจกรรมที่หอการค้าจัดขึ้น  ได้แก่
        5.1 การจัดอบรม-สัมมนาทางวิชาการ
        5.2 การจัดแสดงสินค้า
        5.3 การจัดทัศนศึกษา-ดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
        5.4 การเข้าร่วมประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ
6. ได้รับบริการพิเศษ  หรือส่วนลดในการบริการด้านต่าง ๆ  ที่หอการค้าจัดขึ้น
        6.1 การรับรองเอกสารทางการค้า
                  - ได้รับส่วนลด  30 %  ของค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารแหล่งกำเนิดสินค้า  (CERTIFICATE  OF  ORIGIN)
                  - รับรองเอกสารอื่น ๆ เช่น  INVOICE , BILL  OF  LANDING
                  - มีสิทธิขอรับหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก เพื่อใช้ในการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ  ซึ่งเปรียบเสมือนใบเบิกทางสู่ความสำเร็จ
        6.2การบริการจากหอการค้าไทย
                  - มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกบัตรเครดิตหอการค้าไทย  วีซ่า  และได้รับส่วนลดในการใช้บริการทางธุรกิจ  เช่น  ธุรกิจโรงแรม , โรงพยาบาล , ห้างสรรพสินค้า  เป็นต้น
                  - ได้รับสิทธิพิเศษในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  โดยจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
        6.3 ได้รับบริการต่าง ๆ ผ่านเว็บไซด์ของหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ
7. สมาชิกจะได้รับข้อมูล  ข่าวสารด้านเศรษฐกิจในจังหวัดชัยภูมิเป็นประจำทุกเดือนในรูปแบบวารสารและจดหมายข่าว
8. สมาชิกจะได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก-ส่ง และสิทธิประโยชน์ในการศึกษาปัญหาการบริหารจัดการร้านค้าปลีก-ค้าส่ง
9. มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารหอการค้า  ให้เป็นตัวแทนภาคเอกชนทำงานร่วมกับภาครัฐในการนำความเจริญมาสู่ท้องถิ่น
10. มีสิทธิได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ
11. มีโอกาสได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ

สมาชิกสามารถติดต่อใช้บริการในการยื่นจดทะเบียนพาณิชย์และรับรองลายมือชื่อกรรมการผู้ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท

และการเลิกหรือคัดสำเนาหนังสือรับรองต่าง ๆ  ของร้านค้า, บริษัท,ห้างหุ้นส่วน.นิติบุคคล

คุณสมบัติผู้สมัครเป็นสมาชิก
        - มีภูมิลำเนาในจังหวัดชัยภูมิ  (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)
        - จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์ในจังหวัดชัยภูมิ  (กรณีเป็นนิติบุคคล)

เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียม
        -  สำเนาบัตรประชาชน    1  ชุด
        -  สำเนาทะเบียนการค้า    1  ชุด
        -  สำเนาทะเบียนบ้าน    1  ชุด
        -  รูปถ่าย  2  นิ้ว      2  แผ่น

อัตราค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิก
        -  ค่าสมัครแรกเข้า    200  บาท
        -  ค่าบำรุงสมาชิกต่อปี    400  บาท

    Download ใบสมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้จัดการหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ โทร : 086-460-4967

 

กลับหน้าแรก หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต คือภารกิจหอการค้า

หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ : THE CHAIYAPHUM CHAMBER OF COMMERCE
310/90 Nonthanakorn Road, Muang Chaiyaphum 36000
310/90 ถนน นนทนาคร อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
0-4481-1511 / 089-717-1007 Fax : 0-4481-7770
ภาพ-ข่าว-ติดต่อผู้ดูแลเวปไซต์ : ภูดิศ 089-123-3223