ประวัติความเป็นมา กว่าจะเป็น "หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ"

หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ

สำหรับหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ ในปี 2522 ได้มีพ่อค้านักธุรกิจกลุ่มหนึ่งซึ่งมองการณ์ไกล ได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของหอการค้าในอนาคต
จึงได้มีการร่วมกัน ก่อตั้งหอการค้าจังหวัดชัยภูมิขึ้น นักธุรกิจผู้ริเริ่มก่อการจัดตั้งหอการค้าจังหวัดชัยภูมิดังกล่าวประกอบด้วย
1. นายจักรินทร์ วงศ์เบญจรัตน์ 2. นายประสิทธิ์ อินทรกรอุดม 3. นายเตียวบ๊วย แซ่นา 4. นายชนะชัย รัตนมณี 5. นายกัญจน์ นาคามดี
และได้รับอนุญาตจากท่าน วิโรจน์ อำมรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ขณะนั้นให้ จัดตั้งหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ
ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2522 ตามใบอนุญาตจัดตั้งหอการค้า เลขที่ 1 แห่งพระราชบัญญัติหอการค้า พ. ศ. 2509
โดยหลังจากได้รับอนุญาตแล้วคณะผู้ริเริ่มก่อตั้งก็ได้พยายามรวบรวมพรรคพวกนักธุรกิจอุดมการณ์เดียวกันได้ประมาณ 40 คน จึงได้จัดให้มีการประชุมใหญ่ของหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ
ครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2527 ที่ โรงแรมศิริชัย จังหวัดชัยภูมิ
เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ โดยมีผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการชุดแรก จำนวน 12 คน ได้แก่
1. นายชลัช มัทวานนท์ ประธาน 2. นายประสิทธิ์ อินทรกรอุดม รองประธาน 3. นายอุดม คำวัชรพิทักษ์ รองประธาน 4. นายสมเกียรติ วิจิตรธนสาร เลขาธิการ
5. นายกิตติ คูณรัตนศิริ เหรัญญิก 6. นายกิมเฮง แซ่เตีย นายทะเบียน 7. นายประเสริฐ ศรีนวกุล ปฏิคม 8. นายสุรศักดิ์ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล ประชาสัมพันธ์ 9. นายอนามัย เทียนไชย กรรมการ
10. นายจักรินทร์ วงศ์เบญจรัตน์ กรรมการ 11. นายชัยรัตน์ สุวัฒน์ศิลป์ กรรมการ 12. นายฮู้ เร่งรัดกิจ กรรมการ
หลังจากที่มีการแต่งคณะกรรมการชุดแรก รัฐบาลในขณะนั้น ซึ่งมี ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี เห็นความสำคัญของภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
จึงได้ก่อตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ กรอ. จังหวัดขึ้นทุกจังหวัด
หอการค้าจังหวัดชัยภูมิในฐานะสถาบันเอกชนที่มีกฎหมายรับรองจึงมีฐานะเป็นตัวแทนของฝ่ายเอกชนโดยสมบูรณ์
และถูกต้องตามกฎหมายจึงได้มีการกำหนดให้หอการค้าจังหวัด
มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างเต็มที่เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาล
ในด้านเศรษฐกิจสังคมและด้านอื่น ๆ อีกมากมาย จนเป็นที่ยอมรับของสมาชิกและหอการค้าต่าง ๆ ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเจริญให้กับจังหวัดชัยภูมิตลอดมา
กิจการของหอการค้าจังหวัดชัยภูมิเติบโตขึ้นมาโดยลำดับ

ทำเนียบอดีตประธานหอการค้าและเลขาธิการหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ

ประธาน / เลขาธิการ

วาระ 2 ปี 2527-2528 นายชลัช มัทวานนท์ นายสมเกียรติ วิจิตรธนสาร

วาระ 2 ปี 2529-2530 นายชลัช มัทวานนท์ นายสมเกียรติ วิจิตรธนสาร

วาระ 2 ปี 2531-2532 นายชลัช มัทวานนท์ นายสุเมธ สัมพันธารักษ์

วาระ 2 ปี 2533-2534 นายชลัช มัทวานนท์ นายสุเมธ สัมพันธารักษ์

วาระ 1 ปี 2535 นายพิบูลย์ มนัสโยธิน นายสุเมธ สัมพันธารักษ์

วาระ 2 ปี 2536-2537 นายสุเมธ สัมพันธารักษ์ นายชูศักดิ์ ชัยบุตร

วาระ 2 ปี 2538-2539 นายธิติภูมิ คูณรัตนศิริ นายสมชัย กิจมีรัศมีโยธิน

วาระ 2 ปี 2540-2541 นายนิมิตร สัมพันธารักษ์ นายสมชัย กิจมีรัศมีโยธิน

วาระ 2 ปี 2542-2543 นายนิมิตร สัมพันธารักษ์ นายสมชัย กิจมีรัศมีโยธิน

วาระ 2 ปี 2544-2545 นายนิมิตร สัมพันธารักษ์ นายสมชัย กิจมีรัศมีโยธิน

วาระ 2 ปี 2546-2547 นายนิมิตร สัมพันธารักษ์ นางสาวธนัชพร จันคนา

วาระ 2 ปี 2548-2549 นายนิมิตร สัมพันธารักษ์ นายสมพร บุญเกิน

วาระ 2 ปี 2550-2551 นายอดิศร ลิ้มภักดี นางสาววดาวรรค์ พงศนันทน์

วาระ 2 ปี 2552-2553 นายอดิศร ลิ้มภักดี นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี

วาระ 2 ปี 2554-2555 นายวรวุฒิ ฉวีชัย นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี

วาระ 2 ปี 2556-2557 นายวรวุฒิ ฉวีชัย นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี

วาระ 2 ปี 2558-2559 นายแพทย์บัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี

ดยปัจจุบันหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ มีสำนักงานถาวรแห่งใหม่ ณ อาคาร กรอ. จังหวัดชัยภูมิ เลขที่ 310/90 ถนนนนทนาคร อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทร. (044) 811511, 835999, (089)7171007

บทบาทและหน้าที่ของหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ

หอการค้าจังหวัดนับว่าเป็นสถาบันนิติบุคคลตามกฎหมาย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าของจังหวัด เป็นสถาบันหนึ่งอันเปรียบเสมือนแกนกลางที่สำคัญของนักธุรกิจในจังหวัด
เป็นที่รวมของบรรดาพ่อค้าผู้ประกอบการวิสาหกิจต่าง ๆ ซึ่งมี จุดหมายเดียวกันคือ การประกอบวิสาหกิจการค้า การเงิน การอุตสาหกรรม
และ การเศรษฐกิจ โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิสาหกิจดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งยังดำเนินการเป็นสถาบัน หรือตัวแทนที่มีบทบาทและอำนาจในการเจรจาต่อรองทำความตกลงทางการค้า อันเป็นการรักษาประโยชน์ทางการค้าร่วมกันของจังหวัด
และมีหน้าที่ส่งเสริมในด้านเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
เป็นแหล่งรวมพลังพ่อค้าให้เกิดความสามัคคีและความเข้าใจอันดีต่อกัน เกิดความสำนึกในคุณค่าของตัวเองที่มีต่อสังคม ลดความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวโดยเสียสละให้ส่วนรวม
ซึ่งเป็นพื้นฐานอันหนึ่งของความเจริญ ก้าวหน้าก่อให้เกิดความมั่นคงในชาติ
หอการค้าจังหวัดสามารถจะอำนวยประโยชน์แก่สมาชิกและประเทศชาติ ได้เป็นอย่างดี
เพราะหอการค้าจังหวัดมีสมาชิกที่ประกอบวิสาหกิจทุกสาขาอาชีพจากทุกอำเภอ ตำบลและหมู่บ้านภายในเขตจังหวัด
ซึ่งถ้าสามารถรวบรวมข้อมูลสถิติ ข้อเท็จจริง ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ นำมาร่วมกันพิจารณาเพื่อหาทางช่วยเหลือ แก้ไข
และหาข้อยุติในอันที่จะ ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันได้ภายในท้องถิ่นนั้น ๆ
ก็จะเป็นการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญ ก้าวหน้ายิ่งขึ้น หอการค้าจังหวัดเป็นสถาบันเอกชนในท้องถิ่นที่สามารถแบ่งเบาภาระ ความรับผิดชอบในการพัฒนาเศรษฐกิจจากภาครัฐบาลได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสามารถส่งเสริมจัดตั้งได้ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร และส่งเสริมให้สามารถดำเนินการกิจการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
นอกจากจะเป็นการพัฒนาจังหวัดหนึ่งจังหวัดใดแล้ว ยังสามารถรวมพลังกันร่วมกับหอการค้าไทยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ด้วย
หอการค้าจังหวัด เป็นองค์กรสำคัญของสถาบันธุรกิจเอกชนที่ต้องส่งเสริมให้มี การจัดตั้งให้ได้ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร เพื่อความเป็นปึกแผ่นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต
ิซึ่งกำหนดวัตถุประสงค์หลักที่จะให้หอการค้าจังหวัด เป็นสถาบัน ภาคเอกชนร่วมมือกับรัฐบาลในอันที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
โดยมีส่วนช่วยในการเป็นแหล่งข้อมูลทางเศรษฐกิจระดับจังหวัดและมีบทบาทในการกระตุ้นความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นและจังหวัด ตลอดจนอำนวยประโยชน์ให้แก่สมาชิกของหอการค้าจังหวัด

ประโยชน์ของหอการค้า

สมาชิกของหอการค้าจังหวัด นอกจากจะได้รับประโยชน์จากหอการค้าจังหวัดโดยตรงแล้วยังได้รับประโยชน์จากหอการค้าจังหวัดโดยทางอ้อมอีกด้วย

เพราะกิจกรรมของ หอการค้าจังหวัดจะส่งผลสะท้อนไปถึงเศรษฐกิจของจังหวัดและของประเทศโดยส่วนรวมในที่สุด

ประโยชน์โดยตรง ได้แก่

1. ช่วยให้สมาชิกเป็นผู้มีหูตากว้างไกลและรอบรู้ถึงความเคลื่อนไหวของภาวะตลาดการค้าอย่างกว้างขวาง ตลอดจนข่าวสารในวงการธุรกิจการค้า
และการเศรษฐกิจของตลาดการค้าต่าง ๆ ในจังหวัด ในประเทศและต่างประเทศ

2. ช่วยให้สมาชิกจะได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางไปติดต่อธุรกิจการค้ายังสถานที่ต่าง ๆ

3. ช่วยให้นักธุรกิจที่เป็นสมาชิกของหอการค้าจังหวัดได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากนักธุรกิจด้วยกัน พ่อค้า ประชาชน และบุคคลทั่วไป

4. ช่วยทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประสานประโยชน์ทางการค้า ให้แก่มวลสมาชิก

5. ช่วยเหลือแก่สมาชิกในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการดำเนินงานของสมาชิก

6. ช่วยสมาชิกในการติดต่อกับรัฐบาล เทศบาล หรือหน่วยราชการอื่น ๆ เพื่อแนะนำแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและคำสั่งต่าง ๆ ที่ไม่เป็นธรรมแก่สังคมในทางการค้าและทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป

7. ช่วยเป็นตัวแทนของสมาชิกในการเสนอให้ออกกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและคำสั่งต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในทางส่งเสริมการค้าและอาชีพของสังคมในจังหวัดโดยผ่านคณะกรรมการที่รัฐจัดขึ้น

8. เป็นที่พึ่งของสมาชิกในด้านต่าง ๆ เช่น

- ด้านการเงิน

- ด้านการตลาด

- ให้คำปรึกษา

- ความรู้ทางวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทันสมัย

- ด้านอื่น ๆ

ประโยชน์ทางอ้อม ได้แก่

1. หอการค้าจังหวัดจะช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดหรือของท้องถิ่นส่วนรวม ได้

2. หอการค้าจังหวัด จะช่วยสร้างความเป็นปึกแผ่นและส่งเสริมเศรษฐกิจรวมทั้งมีส่วนช่วยในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้แก่จังหวัดหรือท้องถิ่น

3. หอการค้าจังหวัด ช่วยเป็นศูนย์ประสานความสมัครสมานสามัคคีของนักธุรกิจพ่อค้าและบุคคลต่าง ๆ ในจังหวัด หรือท้องถิ่น

4. ถ้ามีหอการค้าจังหวัดทุกจังหวัดแล้ว ก็จะเป็นผลให้เกิดความร่วมมือระหว่างจังหวัดขึ้นสามารถจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัด ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศชาติโดยส่วนรวมในที่สุด

ผลพลอยได้จากการเป็นสมาชิก

1. ได้รับสิทธิฝากบุตร- หลานเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยตามโควต้าที่หอการค้าจังหวัดชัยภูมิได้รับมา

2. ได้รับบัตรประจำตัวสมาชิกหอการค้าจังหวัดชัยภูมิซึ่งสามารถนำไปแสดงตัวต่อสาธารณชนในแวดวงธุรกิจและยังสามารถใช้บัตรสมาชิกเป็นส่วนลดในการชำระค่าสินค้า- บริการ

3. ได้รับความภาคภูมิใจและความมั่นใจว่าเมื่อท่านได้รับการอนุมัติให้เป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ ท่านจะไม่ทำการค้าอย่างว้าเหว่และโดดเดี่ยว
จะมีหอการค้าเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาชี้แนะ ช่วยเหลือให้ธุรกิจของท่านดำเนินได้อย่างราบรื่น
ปัจจุบันสมาชิกหอการค้าจังหวัดชัยภูมิมีทั้งสิ้น 742 ราย หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ

 

 

 

count web page traffic

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต คือภารกิจหอการค้า

หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ : THE CHAIYAPHUM CHAMBER OF COMMERCE
310/90 Nonthanakorn Road, Muang Chaiyaphum 36000
310/90 ถนนนนทนาคร อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
0-4481-1511 / 089-717-1007 Fax : 0-4481-7770
ภาพ-ข่าว-ติดต่อผู้ดูแลเวปไซต์ : ภูดิศ 089-123-3223